جمعه , آذر ۲۴ ۱۳۹۶
سرخط خبرها
خانه / حقوق / قراردادهای کاربردی / مبایعه نامه اتومبیل
مبایعه نامه اتومبیل
مبایعه نامه اتومبیل

مبایعه نامه اتومبیل

بسمه تعالی

مبایعه نامـه اتومبیل

یَااَیُّهَاالَّذِینَ آمَنُوا اَوْفُوابِالْعُقُودِ

ای کسانیکه ایمان آورده اید به عهد و پیمانهایتان وفا کنید.

تاریخ تنظیم:   /    /       ۱۳

 ماده۱:طرفین معامله:

      ۱-۱ :فروشنده: …………………….فرزند: ………………………….دارای شناسنامه شماره: ……………………….. صادره از: …………………………….  ساکن  نشانـی:…………………..

……………………………………………………………………تلفن:………………………………….

       ۲-۱:خریدار: …………………….فرزند: ……………………دارای شناسنامه شماره:…………………. صادره از: ………………ساکن  نشانـی:………………………………………………..

………………………………………………..تلفن:……………………….

ماده۲:مورد معامله ومشخصات آن:

     مورد معامله ومشخصات آن که فروشنده برؤیت خریداررسانده وموردقبول وتأیید خریدار می باشد عبارتست از یکدستگاه  …………… / سواری :……….سیستم :……..مدل :…….رنگ :…….    شماره موتور :…………………..شماره شاسی : ……………….. شماره موقت ………………./ شهربانی : …………………………..

دارای یک جلدسندمالکیت به شماره …………………..وبه شماره ثبت………………………. صادره از :  اداره راهنمائی و رانندگی :…………………………………………

که مورد معامله  را فروشنده برؤیت خریداررسانیده است وخریدار از کمیت وکیفیت ارزش آن  اطلاع کامل حاصل نموده وموردقبول خریدارمی باشد.

ماده۳:قیمت کل مورد معامله:

     قیمت موردمعامله مبلغ:……………………………….. ریال معادل : ……………………….تومان  وجه رایج مورد توافق متعاملین قرارگرفت وبترتیب زیرازسوی خریدار به فروشنده پرداخت می گردد:

      ۱-۳: مبلغ :………………………………ربال(……………………….تومان) بعنوان قسمتی ازثمن معامله نقداً طی …………….فقره چک بانکی ومسافرتی ازسوی خریدار تسلیم فروشنده گردید و به دریافت آن اقرارنمود.

     ۲-۳: مبلغ :…………………… ربال(………………………..تومان)  همزمان باتحویل مبیع وبه تصرف  مشتری دادن آن درمورخه   /   /   ۱۳ .

      ۳-۳: مبلغ:………………….. ریال(………………………….تومان)  درتاریخ    /   /   ۱۳ همزمان باتنظیم سندرسمی انتقال ودراداره راهنمائی و رانندگی /دفترخانه شماره : ……………..

تبصره:عدم پرداخت مبلغ مندرج دربند۱-۳ این مبایعه نامه ازسوی خریداربه هرعلت موجب فسخ وبی اعتباری معامله و قرارداد می گردد و باانفساخ معامله،فروشنده مجازاست موردمعامله رابه هرشخص دیگری واگذارنماید ودراین موردنیازبه اخذهیچگونه مجوزدیگری نمی باشد.

ماده ۴:شروط معامله:

     ۱-۴: تاریخ تحویل مبیع مورخه   /   /   ۱۳ تعیین می شودکه همزمان با تحویل مبیع مبلغ مندرج دربند۲-۳ درحق فروشنده تأدیه می گردد.

     ۲-۴: تاریخ تنظیم سند رسمی انتقال اتومبیل مورخه   /   /   ۱۳ می باشدکه طرفین ملزم بحضور دراداره راهنمائی و رانندگی………… / دفترخانه اسنادرسمی شماره:…………… واقع در برای  انجام کلیه تعهدات مندرج درمبایعه نامه و تشریفات قانونی نقل وانتقال می باشند.

     ۳-۴: فروشنده مکلف است قبل ازتاریخ تنظیم سندرسمی ،کلیهاسنادومدارک لازم  اعم ازمفاصاحساب های مالیاتی نقل وانتقال وعدم خلاف را تهیه وبه دفترخانه فوق الذکرتسلیم نماید.بطوریکه درروزتنظیم سندرسمی هیچگونه مانعی برای تنظیم سندموجودنباشد.

    ۴-۴ : حضورفروشنده بدون همراه داشتن اسنادومدارک لازم وحضورخریداربدون همراه داشتن باقیمانده ثمن معامله (بصورت چک نضمینی یاوجه نقد)درحکم عدم حضوراست و ملاک عدم حضوردردفترخانه ،گواهی صادره ازدفترخانه مذکورمی باشد.

    ۵-۴: درصورت عدم تحویل مورد معامله درتاریخ مذکور،فروشنده ملزم به پرداخت روزانه مبلغ ……………….ریال(………………تومان) بعنوان جبران خسارت  تأخیر درتحویل مبیع درحق خریدارخواهدبود.

    ۶-۴: هرگاه خریداردرموعد مقرر دراداره راهنمائی و رانندگی……… /دفترخانه اسنادرسمی شماره:……………….. حاضرنشده ونسبت به تنظیم سندرسمی معامله اقدام نکند،این مبایعه نامه بخودی خودفسخ ومعامله فاقد اعتباربوده وفروشنده می تواندبابت تخلف ازانجام تعهدخریدار،مبلغ ………………….ریال (……………………تومان ) ازپیش پرداخت راکسرنموده وباقیمانده رابه وی مستردنماید.

    ۷-۴: هرگاه فروشنده درموعدمقرر دراداره راهنمائی و رانندگی /دفترخانه اسنادرسمی شماره: ……………حاضرنشده ونسبت به تنظیم سندرسمی معامله اقدام نکند، اگرچه این عمل بارکان معامله خللی واردنمی نماید ودرهرصورت معامله معتبرمی باشد،خریدارمی تواند بامراجعـه به مقـامـات صـالحه قضـائی الـزام طـرف مستنـکف را ضمـن مطالبـه خسـارات وارده بحضور دراداره راهنمائی و رانندگی /دفترخانه اسنادرسمی شماره: ……………وتنظیم سندرسمی انتقال مورد معامله مطالبه نماید.

     تبصره: چنانچه خریدارالزام فروشنده مستنکف راجهت حضوردردفترخانه وتنظیم سندرسمی ازمقامات قضائی مطالبه نماید،فروشنده هیچگونه حق وادعائی نسبت به مابقی ثمن موردمعامله(مذکوردربند۳-۳)نخواهدداشت.

    ۸-۴: خریدارحق داردموردمعامله راجزءً یاکلاً ولوبصورت صلح حقوق ویاوکالت بغیرمنتقل نماید که دراینصورت وحسب اعلام اطلاع قبلی انجام انتقال رسمی (موضوع بند۲-۴)بنام منتقل الیه جدید انجام خواهد گرفت وتکالیف خریدارمذکوردراین مبایعه نامه نیزازحیث پرداخت الباقی ثمن معامله وحضوردردفترخانه برعهده وی قرارخواهد گرفت.

    ۹-۴: فروشنده اقرارنمود که موردمعامله مشمول مصادره اموال نبوده ودرتوقیف نمی باشدوموردرهن ووثیقهکسی نیست ومنافعی ازآن به هرشکلی  به دیگری واگذارنشده وممنوع المعامله نمی باشد.

   ۱۰-۴: هرگاه بیع موردادعای دیگری قرارگرفت ویابعداً این ادعاحاصل شده وباثبات برسدبطوریکه عملاًنقل وانتقال تحقق پیدانکندویاسندتنظیمی ابطال گرددفروشنده مکلف است ثمن معامله رابه قیمت روز(ودرصورت لزوم باجلب نظرکارشناس)به خریدارپرداخت نمایدوچنانکه دراین رمینه خسارتی هم متوجه خریدارشودبایداین خسارت رانیزجبران کند.

   ۱۱-۴: متعـاملین براساس آیات شریفه‹‹ اًوفُوا بِالعقود ِ›› و ‹‹ اَلمُسلمؤنَ عِندَشُرُوُطِهِم ››متعهـدوملتـزم می شوندنسبت به انجـام کلیـه تعهـدات خودبشـرح این مبـایعه نامـه وحضور دراداره راهنمائی و رانندگی /دفترخانه اسنادرسمی شماره: ………………….وتنظیم وامضاء  سندرسمی موردمعامله اقدام نمایند.

    ۱۲-۴: تأدیه کلیه  مالیات ها وعوارض اعم ازنقل وانتقال ،عوارض شهرداری،دارائی و کلیه هزینه های بیمه ، شماره گذاری مالیات مشاغل وانت وبه عهده فروشنده بوده وهزینه های نقل وانتقال دردفترخانه اعم ازحق الثبت وحق التحریروبهای اوراق رسمی دفترخانه بالمناصفه بعهده طرفین می باشد.

 ۱۳-۴: با توجه به اینکه به موجب ضوابط جاری پلاک نصب شده در اتومبیل فی الواقع به نام فروشنده می باشد فلذا تا زمان تکمیل مراحل نقل و انتقال دراداره راهنمائی و رانندگی /دفترخانه اسنادرسمی شماره:  ،‌ پلاک منصوبه در اتومبیل در ید خریدار امانت می باشد .

    این مبایعه نامه باتوجه به مواد۱۰و۱۹۰وقانون مدنی وبارعایت کلیه شرایط ومقررات شرعی وقانونی معاملات درکمال صحت وسلامت ،باارادهشخصی باعلم وآگاهی ازکم وکیف موردمعامله واوضاع واحوال وزمان ومکان ونیزبرابری ارزش مبیع با ثمن وبارضایت کامل طرفین مبادرت بانجام معامله نموده وباقبول اسقاط کافه خیارات خصوصاً خیارغبن اگرچه فاحش باشد،هیچیک ازطرفین حق فسخ آن رانداردوصیغه شرعی عقد بیع ایجاباً و قبولاًجاری شدونسبت به آنان و ورثه وقائم مقام قانونی لازم الاجراءبوده ونوسانات قیمتها هم هیچگونه تأثیری درمبایعه نامه ندارد.

فروشنده:

خریدار:

شهود:

مشاور حقوقی: دکتر یاسر بغیری

انتشار توسط 8 تم

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

*